ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ “ ⵄⵎⵎⴰⵏ / ⵍⵓⵕⴷⵓⵏ” 2019

ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵇⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵓⵎⵓⵏⵜ ⵜⴳⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ. ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ 05 ⵓⴽⵜⵓⴱⵕ 2019.

ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ, ⴷ ⵢⵉⵙⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ.

ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ: ⴷⴰⵕ ⵍ ⴰⵎⴰⵏ, ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵍⵃⴱⵍⵉ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴰⵕ ⵜⵜⴰⵇⴰⴼⴰ.

ⵇⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ: 22 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴷ 350 ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵏⴱⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷⴷⵖ.