ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴰⵍⵙⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ. ⴷ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 36 ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⴷⴼ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⵙ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⴰⵅⵔⵉⴼ, ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⴰⵢⴰ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ, ⵅⴼ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵙⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ,ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⵓⵔⵏ.