ⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ

ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⴰⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵉⴷⴼ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⴰⵎⵏ ⵙ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ. ⵣⵓⵏⴷ,ⴰⵥⵕⵓ ⴽⵍⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵥⵥⴰⴳ, ⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵎⵉⵎ ⵜⵙⵙⵉⴷⴼ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵥⵕⵥⵎ, ⴷ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ, ⴷ ⵉⵎⵉ ⵓⴳⵊⵊⵉⵎ, ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴷⴷⵖ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.