ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27, 28, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵣⵓⵜⵉⵏ.

ⵇⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 700 ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ, ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵥⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵎⵏⴰⵔⵔⴰⴳⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ …