ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉ

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⵓⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵡⵛⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵢⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ. ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵡⴰ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⴷ, ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷⴷⵖ, ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ.