ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵃⴰⵔⵉⵣ, ⵅⴼ “ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ”

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ “ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ”.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵡⵛⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ, ⴳ ⵉⵙⵙⵍⴽ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵡⵢ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴷⴷⵖ ⵅⴼ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ.