ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵎⵥⵡⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ

ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⵙ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ,ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ:

– ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵎⵥⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ, ⵃⵎⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰⵜⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⵅⵕⵉⴱⴳⴰ, ⴷ ⵇⵍⵄⴰⵜ ⵙⵙⵔⵖⵏⴰ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ 09 ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ.

– ⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵙ 10 ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴷ ⵜⵓⵙⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵎⵄⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ.

– ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ, ⵍⵍⵉⴳ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ 66 ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

– ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵖⵔ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰⵖ ⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ 30 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.