ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵙ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ 14 ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵣⵣⵎⴰⵎⵔⴰ, ⵜⴰⵎⵙⵏⴰ, ⵙⵙⵔⴰⵖⵏⴰ, ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ, ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ, ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴷⴱⴷⵓ, ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ, ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ.

ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ,ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ. ⴷⵉⴳⵙ:

  • ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⵉ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ,
  • ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ,
  • ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ,
  • ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ,
  • ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ.