ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.

ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵍⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ.

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴼⵖ 6000 ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵍⵉⵍ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵙ 50%  ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵖⵓⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵏ 2019, ⵉⴳⵓⵍⴰ ⵏⵏ 782 ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ, ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ 379 ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ, 149 ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, 79 ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵍ ⵏⵏⵙ, 45 ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ, 125 ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷ 5 ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ.

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⴰⴽⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ: ⴼⵓⵣⵢⵢⴰ ⵍⴱⵢⴹ, ⵙⴰⵏⴰⴻ ⵍⵖⵡⴰⵜⵉ, ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⴱⵓⵚⴼⵉⵃⴰ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵉⵏ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ, ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵏ ⵚⵚⵖⵉⵔ, ⵇⴰⵙⵎ ⴱⵚⴼⴰⵡ, ⴱⵏⵄⵉⵙⴰ ⵉⵛⵛⵓ, ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵎⵓⴼⵉⴷ, ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⵏ ⵛⵇⵔⵓⵏ, ⴷ ⵄⴱⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵍⵄⵟⵕⵉ.