ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 26, 27, 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2019

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⴼⴰⵇⵉⵀ ⵍⵎⵏⵏⵓⵏⵉ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 04 ⴷ 05 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2019, ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵃⵎⵎⵣⵡⵓⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 19, ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵢⵎⴰⵜ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴼⴰⵙ – ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⴷ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ.ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 26, 27, 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2019.

 

ⴳ ⵃⵎⵎⵣⵡⵓⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓ ⴷⵉⴳⵙ 82 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ 14 ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ:

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵃⵎⵎⵣⵡⵓⵔ
ⵉⴼⵔⴰⵏ 17
ⵍⵃⴰⵊⴱ 13
ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ 8
ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ 1
ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ 2
ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ 8
ⵜⴰⵣⴰ 3
ⴳⵔⵙⵉⴼ 3
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ 6
ⵚⴼⵕⵓ 6
ⴼⴰⵙ 2
ⴼⵉⴳⴳⵉⴳ 6
ⵎⴽⵏⴰⵙ 5
ⵎⵉⴷⵍⵜ 2