ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵢ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019, (ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ) ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⴳⵉⵍ ⴰⵏⵅⵉⵍ ⵎⵓⵕⴰⵜⵉⵏⵓⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵢ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵓⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵙ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵅⵅⵓⵜ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔ ⵎⴷⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵙⵙⵉⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵙ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⴷⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵎⵉⴳⵉⵍ ⴰⵏⵅⵉⵍ ⵎⵓⵕⴰⵜⵉⵏⵓⵙ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵓⵢⴰ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⵓⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⴰⴷ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ. ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵍⴽⵏⵜⵏⵜ ⴰⵍⵜⵓ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵍⴱⴰⴱⴰ ⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴳ ⵜⵉⵢⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⴱⴳⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ, ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵓⴳⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.