ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019, ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷⵔⵉⵣ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵣⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵢⵓⵙⴼ ⵓⵄⵍⵉ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵙⵏⴰⴷⴰ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵙⵏⴰⴷⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵟⵟⵕⵕⵉⵙ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⴱⵓⴼⵕⴰⵃ, ⴷ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵜⴰⴷⵔⵉⵣⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴷⵉⵙ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ 60% ⴰⵔ 85 % .

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴷⴷⵖ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵍⵇⵍⵄⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.

ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.