ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ : ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵚⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ

ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 06 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2019 ⵉ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵏⵏⵉ iⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ. (ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ) ⵉⵙⵙⵍⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵢⴰⴽⵣ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵜⵍⴰ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵡⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵡⴰⵙⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⴽⵣ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ.ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷⴷⵖ.

ⴰⵔ ⵏⵙⵙⴽⵜⴰⵢ ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ 22 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⴱⴹⴰⵔ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ, ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵕⵕⵡⴰⵃ, ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴼⴰⵙⵉ, ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵓⴱⵍⵉⵣ – ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵏ, ⵉⵙⵢⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ “ⴰⵢⴰⴷⵉ ⵏⵏⵓⵕ” ⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ.