ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴷⴷⵔⵏ”

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ “ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴷⴷⵏ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ.

ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ (240 ⵏ ⵜⵉⴼⵔⵜ),ⵓⵎⵉ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ, ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⵍⵃⵚⵉⵏⵉ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, (ⵢⵓⵡⵉ ⴷ) ⵅⴼ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ, ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ, ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⴼⵏⴰ, ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ, ⴷ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵏ ⵏ ⵃⴱⴱ ⵍⵎⵍⵓⴽⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵥⴰⵕⵙ ⵉⵇⵇⵏ.

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ, ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴷⴷⵖ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵢⵉⴽⵣ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⴰⴼⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏⵏⵙ …

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵙⴽⴽⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴷⴼ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵖⵔ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ …