ⵜⵓⵎⵉⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019

ⵜⴱⵔⵔⵃ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ  ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵅⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ: ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ  ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴷⵖ ⵜⵕⵥⵎ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ, ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ, ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ, ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⴷⵔⵓⵏ, ⵙ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ (8) ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵏⵏⵉ ⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵖⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ. ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ. ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴼⵔⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ, ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵃⵟⵟⵓⵜⵏ, 17 ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵎⵉⵛⵍⵉⴼⵏ, ⴰⴳⴷⴰⵍ, ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵣⵔⵉⵏ  ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⴰⴱⵔⵉⵍ  2019.  ⴷ ⵇⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 18 ⵓⴽⵜⵓⴱⵕ 2019.

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙⵏ, ⴷⵉⴳⵙ:

  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ,
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵓⴱ ⵉ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ,
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵏ,
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ,
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⵙⵏⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ (ⵓⵏⴳⴰⵍ, ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ, ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ),
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⵍ,
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵓⵏⴳⴰⵍ, ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ),
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ( ⵜⵓⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ) ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ),
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ,

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⵄⵔⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴰⵎⵏⴽⴷ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ, ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵔ ⵎⴳ ⵉⵣⵔⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴷ ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵙ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ  ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.

ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⵣⵎⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵎ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ  ⴷ ⵉⵃⵟⵟⵓⵜⵏ:

ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ: 0537274035 / 0537274034 / 0537274033 / 0537274032

ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵜⵥⴹⴰⵕⵎ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼⵎ ⵙ : www.minculture.gov.ma