ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ “ⵍⴼⵓⵏⵓⵏ”

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 25, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴰⵙⵏⴽⴷ ⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ “ⵍⴼⵓⵏⵓ”, ⴳ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.

ⴰⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰ, ⵇⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴽⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ “ⵍⴼⵓⵏⵓⵏ”, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵛⵛⵉⵕⵏ ⵏⵏⵙ.ⴰⵙⵏⴽⴷ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵅⵡⴰⵏ ⴳⵓⵢⵜⵉⵚⵓⵍⵓ – ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.