ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ : ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 08 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵜⵓⵙⵢ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴰⵏⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, (ⵉⴱⴷⴷⴰ), ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵓⵔ ⵉⴷ ⵅⵙ ⵜⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵎⴰⵛⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.