ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵡⴰⵍⵓⵏⵢⴰ – ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵢ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 06 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵡⴰⵍⵓⵏⵢⴰ  – ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⵡⵓⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ.