ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2019

ⵉⵡⵛⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 25, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019. ⴳ ⵓⵏⵓⵕⵣⵎ ⴰⴷ, ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

 

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 700 ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵙⵔ, ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ 42 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ , ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.