ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ

ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, (ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ) ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴰⵎⵏ ⵉⵜⵜⵓⵎⵏⴽⴷⵏ ⵉ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ  ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵢⵉⵡⴷⵏ 170 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ, ⴷ 297 ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵥⴰⵕⵙ ⴰⴼⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⴽⴰ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴷⴷⵖ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ, ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⴳ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ,  ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⵯ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⵇⴰⵔⴰⵡⵉⵢⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⴼⴰⵙ, ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⴱⵏ ⵢⵓⵙⴼ ⴳ ⵎⵕⵕⴽⵛ, (ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ) ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔ ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⴳ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 2012  ⴰⵔ 2018, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵡⴹⵏ 852 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ, ⴷ 716 ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ.

ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⴳ ⵍⵍⴰⵏ 751 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ