ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⴰⵏⵜⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 05 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, (ⵙⵙⴳⵎⴹⵏ) ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴳ ⵉⵊⵊ  ⵜⵙⵓⵔⵉⴼ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵉⵕⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵍ ⵏⵏⵙ.

ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵓⵕ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ, ⵙ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴰⵔⴱⴱⵓⵜ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵓⴳⵔⴰⴼⵢⴰ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵢ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ, ⵉ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ.