ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ

ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 04 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ  ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵡⴹ ⵜⵙⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵍⵍⴽⵏ ⴰⵙⵙⵉⵔⵎ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⴰⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ.