ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷⵔⵉⵣ ⵏ ⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⴰ

ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⴰ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵕⵓⵥⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴽⴽⴰⵏ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵀⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵙⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵓⵕ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ  ⵜⵉⴳⴳⵉⵜ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵙⵢⵉⵙⵙⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ  ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵕⵕⴰ.

ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵔⵉⵣ ⵉ ⵡⴰⵏⵙⴰ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⵛ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ.