ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019

ⴷⴰ ⵜⵜⴱⵔⵔⴰⵃ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵓⵏⵙⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ:

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ:

* ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⵉⵏⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ,

* ⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ,

* ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ,

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵏ ⵙⵏⴰⵜ:

* ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⵉⵙⵉ ⵓⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ www.minculture.gov.ma

ⴳ ⵓⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵇⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵙⵏⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ, ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ, ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴽⵉⵏ, ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ,

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷ, ⵏⵖⴷ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵣⴰⵏ ⵙ:

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, 17 ⵜⴰⵙⵓⴽⵜ ⵏ ⵎⵉⵛⵍⵉⴼⵏ, ⴰⴳⴷⴰⵍ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙⴳ 01 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⵔ 08 ⵎⴰⵕⵙ 2019 ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ 16:30.

ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ 2019, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴳ 01 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019.