ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵚⴹⵉⵚ

IMG-20190910-WA0060

ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⵅⴼ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ  ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ  ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 06 ⴰⵔ 16 ⵓⴽⵜⵓⴱⵕ 2020,ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ