ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴽⵎⴰⵎ

ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷⵔⵉⵣ ⵏ ⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⴰ

sijilmassa_416839837

ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵊⴰⵊ ⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⵉⴷⵉⴼⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⵉⵣ

Kasbah benhadou2017

ⵉⵡⵛⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ, ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1912. ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ 22.80, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵛⴰⵎⵏ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ