ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴽⵎⴰⵎ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

2b216077-0c27-4d2c-8183-d68622e52828

ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵙⵍⴰ – ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 14 ⴷ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ

1570029297662471300

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 04 ⴷ 05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵓⵎⵉ ⵙⵜⵉⵏ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ. ⴰⴷⵡⴰⵍ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⴰⵢⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴳ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2019

1568717205868_DSC_0468-768×467

ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, (ⵎⵏⵉⴷ)ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵀⵢⵢⴰ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵙⵉⵙ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ

Capture-300×168

ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⴰⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵉⴷⴼ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵃⴰⵔⵉⵣ, ⵅⴼ “ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ”

Conf-Collège-de-France-300×132

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ “ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ”. ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵡⵛⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷⵔⵉⵣ ⵏ ⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⴰ

sijilmassa_416839837

ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵊⴰⵊ ⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⵉⴷⵉⴼⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⵉⵣ

Kasbah benhadou2017

ⵉⵡⵛⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ, ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1912. ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ 22.80, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵛⴰⵎⵏ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ