ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

AfficheForumTheatre2018

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵙⵎⴽⵜⴰⵢⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ, ⴳ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵣⵣⵓⵣⵍ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, (ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ) ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018

Affichejnt2018

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ (14 ⵎⴰⵢⵢⵓ), ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ, ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ, ⴷⵉⴳⵙ:

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ