ⵜⵉⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵢⵉⵏ

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⴰⵏⵜⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ

IMG_4665

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 05 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, (ⵙⵙⴳⵎⴹⵏ) ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ. ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ