ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

2b216077-0c27-4d2c-8183-d68622e52828

ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵙⵍⴰ – ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 14 ⴷ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ “ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”.

AFULAY-2019-212×300

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ “ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”. ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ,ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ “ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”, …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ

1570029297662471300

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 04 ⴷ 05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵓⵎⵉ ⵙⵜⵉⵏ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ. ⴰⴷⵡⴰⵍ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⴰⵢⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴳ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2019

1568717205868_DSC_0468-768×467

ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, (ⵎⵏⵉⴷ)ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵀⵢⵢⴰ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵙⵉⵙ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ , ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019.

cart-art19-300×181

ⴰⵔ ⵜⵜⴱⵔⵔⴰⵃ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴽⴰⵏⵜ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ, ⵙ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ www.minculture.gov.ma, ⴷ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴽⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵃⵎⴷ ⵚⵚⵄⵕⵉ

IMG-20190922-WA0039-199×300

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 22 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 , ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵃⵎⴷ ⵚⵚⵄⵕⵉ, ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⴱⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⴽⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 16, ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴰⴽⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵜⵎⵜⵉⵍ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ “ ⵄⵎⵎⴰⵏ / ⵍⵓⵕⴷⵓⵏ” 2019

foire-19

ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵇⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵓⵎⵓⵏⵜ ⵜⴳⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ. ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ

Capture-300×168

ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⴰⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵉⴷⴼ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ahwach19-210×300

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27, 28, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵣⵓⵜⵉⵏ. …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵃⴰⵔⵉⵣ, ⵅⴼ “ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ”

Conf-Collège-de-France-300×132

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ “ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ”. ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵡⵛⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ