ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ

ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵖⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵛⵉⵔⵉⵏ ⵎⵉⵍⵉⴽⵓⴼⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵉⴽⴹⵉⴼⵏ ⴳ ⴱⴰⴱⴰⴽⵓ

IMG-20200122-WA0007-300×200

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, (ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ) ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵛⵉⵔⵉⵏ ⵎⵉⵍⵉⴽⵓⴼⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⴽⴹⵉⴼⵏ ⴳ ⴱⴰⴱⴰⴽⵓ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 20 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2020, ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ. ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵅⵍⴼⵉ

1a013fe0-f778-4ff2-af98-c0f3d943fec1-300×225

ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⴷⴰⵕ ⴱⵓⵄⵣⵣⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵖⵏⵛⴰ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴽⴽⴰⵏ, ⴷ ⵓⵀⵔⴰⵛ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ, ⵎⴰⵙ ⴷⴰ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵎⵀⵉⵔ ⵍⴽⵜⴱⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

img111219

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, (ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ) ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵎⵀⵉⵔ ⵍⴽⵜⴱⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ

IMG_8689

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ, (ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ)ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵉ ⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 03 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2019. ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⵚⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵚ ⵉⵍⵍⴰⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵊⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

IMG-20191010-WA0008-300×200

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵚⵚⵏⴰⵟ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 10 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2019, ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵊⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ. ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵜⵖⵓⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⴱⵢⴰⴱⴰ, ⴷ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵎ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ : ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ

0_IMG-20191006-WA0003-768×512

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- ⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⵉⵢⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ 2019

prix-livre19191-188×300

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ, ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵣⵓⵏⴷ:  ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⵜⵜⵓⴽⴰ ⵉ : * ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵙⵟⴰⴼⴰ ⵎⵍⵃ, ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ “ⵍⴰ ⵓⵡⴰⴱⴱⵉⵅⵓ ⴰⵃⴰⴷⴰⵏ”, ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵚⴹⵉⵚ

IMG-20190910-WA0060

ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⵅⴼ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ  ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ  ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 06 ⴰⵔ 16 ⵓⴽⵜⵓⴱⵕ 2020,ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

PHOTO-2019-06-29-18-41-16-300×200

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴰⵍⵙⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ. ⴷ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 36 ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉ

PHOTO-2019-06-22–300×200

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⵓⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵡⵛⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵢⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ. ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ