ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⵣⴰⵢⵔ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷⵉ ⵡⵊⴷⴰ

IMG-20190313-WA0005-198×300

ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⵊⴷⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵊⴰⵣⴰⵢⵔ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 17 ⴷ 18 ⵎⴰⵕⵚ 2019. ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵍⴰ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

AfficheForumTheatre2018

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵙⵎⴽⵜⴰⵢⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ, ⴳ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵣⵣⵓⵣⵍ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, (ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ) ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ “ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ”

journeebiblio2018

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⵎⵍⴰⵍⴰⵏ ⴰⴽⴷ 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵅⴼ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ. ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018, …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018

Affichejnt2018

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ (14 ⵎⴰⵢⵢⵓ), ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ, ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ, ⴷⵉⴳⵙ:

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ 2018

oujda20182211

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳⵓⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018 ⴰⵔ 29 ⵎⴰⵕⵚ 2019, ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ 2018.

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 13 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵙⵓ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⵜⵉⵔⵎⵉⵏⵓⵙ ⴷⵉ ⵡⵊⴷⴰ

oujda20182211

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴷⵖ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵡⵛ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴳ ⵇⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 22 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⵓⵎⵉⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018

prixlivre201812

ⵜⴱⵔⵔⵃ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵅⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ: ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴳ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ), ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 878 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ, ⴷⵉⴳⵙⵏ 167 ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ.

ⴳ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ), ⴷ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ 12 ⵓⵜⵓⴱⵔ 2017. ⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴳ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⴳ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ: ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵖⵏⵏⵉⵊⵏ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ahazige2017

ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, ⴷ ⵙ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ,

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵣⵡⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ

AfficheFNT2017

ⵉⴼⵓⴽⴽⴰ ⵓⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵥⴰ, ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ. ⴳ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏⵜ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⴰⴷ:  

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ