ⵉⵍⵖⵓⵜⵏ

ⵜⵓⵎⵉⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019

180716104451-300×201

ⵜⴱⵔⵔⵃ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ  ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵅⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ: ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ  ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵉⴳⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵓⴼⵉⵙⴰ ⵓⴱⵔⵛⴽⵉⴽⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ

ⵉⴳⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵓⴼⵉⵙⴰ ⵓⴱⵔⵛⴽⵉⴽⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⴽⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵔⵉⴷⵉⵔⵜ

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵓⵟⵟⵓⵏ 17/2018 ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏ « ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ » ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵓⵟⵟⵓⵏ 17/2018 ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏ « ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ » ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵏ ⵍⵄⴰⴱⵉⴷⵉⵏ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵀⵕ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵏ ⵍⵄⴰⴱⵉⴷⵉⵏ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵀⵕ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ