ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ

ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵏⴰ

ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵏⴰ

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ