ⴰⵢⴷⴰ

ⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ

Capture-300×168

ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⴰⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵉⴷⴼ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ahwach19-210×300

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27, 28, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵣⵓⵜⵉⵏ. …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴷⴷⵔⵏ”

SmartSelect_20190408-133907_Adobe-Acrobat-300×265

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ “ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴷⴷⵏ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ. ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ (240 ⵏ ⵜⵉⴼⵔⵜ),ⵓⵎⵉ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ, ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⵍⵃⵚⵉⵏⵉ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷⵔⵉⵣ ⵏ ⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⴰ

sijilmassa_416839837

ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵊⴰⵊ ⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ “ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⵎⵍⵃⵓⵏ”, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴼⵓⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ “ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⵎⵍⵃⵓⵏ”, ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴼⵓⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018. ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵢⵓⴷⴼ ⴳ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⵉⴷⵉⴼⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⵉⵣ

Kasbah_benhadou2017

ⵉⵡⵛⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ, ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1912.ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ 22.80, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵛⴰⵎⵏ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ. …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ – ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25, 26 ⴷ27 ⵖⵓⵛⵜ 2017

ⴰⵀⵉⴷⵓⵙ

   ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⴰⵔ 27 ⵖⵓⵛⵜ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⵉ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵚ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵔ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ