ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

AfficheJNT2019-210×300

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵙ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷ ⵙ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵢⵢⵉⵏ

sub art plas2017

ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵍⵖⵓ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴷ ⵙ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵢⵢⵉⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ: –       ⴰⵣⴷⵓⵖ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, –       ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴷ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⵉⵎⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ

solo2018

ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 25 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018, ⵉⵎⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵣⴳⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵎⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵙⵉⵍⵖ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵙⴰⵢⵢⴷ

AfficheAZIZ SAYED

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵙⵉⵍⵖ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵙⴰⵢⵢⴷ, ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵕⵕⵡⴰⵃ, ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⴳ 21 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⴰⵔ 30 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2018. ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ 21 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ. 

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵙⴼⵙⵔ “ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵉⴼⵙⵜⵉ” ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵕⵕⵃⵃⴰⵡⵉ

Driss Rahhaoui

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵕⵕⵃⵃⴰⵡⵉ, ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴼⴰⵙⵉ, ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 01 ⴰⵔ 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017. ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 05 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ.

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕ ⵜ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵖⵜ ⵏⴰⵊⵉⵢⵢⴰ ⴱⵏⵏⵉⵙ

EXPOSITION BENNIS

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ – ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵖⵜ ⵏⴰⵊⵉⵢⵢⴰ ⴱⵏⵏⵉⵙ, ⴳ ⵢⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⴽⴱⵉⵔ, ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⴳ 01 ⴰⵔ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017. ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 01 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ.

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⵉⵖⵜ ⵥⴰⵀⵕⴰ ⵣⵉⵕⴰⵡⵉ

zeraoui

ⵙ 77 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵥⴰⵀⵕⴰ ⵣⵉⵕⴰⵡⵉ, ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵓⵣⵖⴰⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵉⵍⵖⵜ, ⵙ ⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ ⵉ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴼⵓⵟⵓⴳⵔⴰⴼⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ ⴱⴰⴷⴰⵡⵉ, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ

bad2017

ⵉⵔⵣⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵕⴰⵊ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017, ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴼⵓⵟⵓⴳⵔⴰⴼ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ ⴱⴰⴷⴰⵡⵉ, ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵉⵜⵜⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵎⵥⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⴽⴰⴹ

musique 2017

ⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 /2018, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵎⵥⵡⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ.

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵡⵊⴷⴰ : ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 25 ⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵖⵔⵏⴰⵟⵉ, ⵙⴳ 08 ⴰⵔ 11 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017.

gharnati2017

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵚ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵖⵔⵏⴰⵟⵉ, ⵙⴳ 08 ⴰⵔ 2017, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ “ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵖⵔⵏⴰⵟⵉ ⵙⴳ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ”.

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ