ⴰⵥⵟⵟⴰ

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵜ :    – ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ : ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵕⵊ  ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⵢⵢⴰ ⵄⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⵄⴰⴼⵉⴼⵉ ⴰⵃⵎⴷ ⵙⵉⴱⴰ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵏⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⵎⵓⴼⵜⴰⵇⵉⵔ ⵢⵓⵙⴼ ⵅⵢⴰⵕⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ