ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ministre al aaraj

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵕⵊ : ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ          ⵉⵍⵓⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⵏⵏⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵚ, ⴷ ⴰⵡⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, (ⵉⵍⵓⵍ ⴷ) ⴳ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ  ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1964. ⵖⵓⵔⵙ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ