ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ

تقرير

ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ – ⵓⵟⵟⵓⵏ 2 (2013 – 2015 ) ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⵔ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ  

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ