ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

Capture-d_e_cran-2019-04-16-a_-14.11.51-211×300

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ : ⴰⵎⵎⵔⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴳ ⴷⴷⴰⵕ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵅⴼ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵣⴳⵍⴷⵉ

med mze

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵣⴳⵍⴷⵉ ⴳ ⵉⴷⵏ 29 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018, ⴳ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵖ ⵏ ⵛⴰ ⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴽⴽⴰⵏ. ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵢⵓⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ, ⴰⴽⴷ ⵉⴰⵏⵥⵓⵕⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⵛⵛⵊⵄⵉ, ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵙⵙⵇⵇⴰⵟ, ⵃⵎⴰⴷ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵍⵖⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2018

logo siel24

ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⴳⵏⴰⵔⵜ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ, ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⴰⵔ 18 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵍⵖⵓ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⴷⴷⵊ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ. ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⵙ ⵇⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵉⵎⵓⵏⵉ

maimouni

ⵙ ⵡⵓⵍ ⵉⴱⵔⵉⵏ, ⵢⵉⵡⴹ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵉⵎⵓⵏⵉ, ⵉ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵎⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵜ, ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵖⵍⵉⵏ ⵉ 50 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⴰⵍⵖⵓ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ

ⴳ ⵜⵎⵜⴻⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⵄⵍⴰ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ. ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ …

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔ ⵜⵜⵄⵣⵣⴰ ⴳ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵎⵛⴱⴰⵍ

mechbal

  ⵜⵜⵓⴱⵔⴰⵢⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵎⵛⴱⴰⵍ, ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ, ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵎⵉⵚⵕ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵢⵉⵡⴹ ⵕⵓⵅⴰ,

« ⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ